ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์


ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๕-๑๙๘๔


อีเมล : thanitsak.trtp.go.th